සමාගම් පේටන්ට් බලපත්‍රය

නව නිපැයුම් පේටන්ට් බලපත්‍රය

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
001
නැත. පේටන්ට් වර්ගය
1 ජල සිසිලන තනි සිලින්ඩර් ඩීසල් එන්ජිමකින් ධාවනය වන තනි දරණ උත්පාදක කට්ටලයක්
2 මුහුදු ජලය බැහැර කිරීමේ හැකියාව ඇති අභ්‍යන්තර දහන උත්පාදක යන්ත්‍රයකි
3 විකල්ප

උපයෝගිතා ආකෘති පේටන්ට් බලපත්‍රය

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
Ultra-silent water-cooled generator set
Internal combustion generator set with heating and heating water system
A silent internal combustion generator that the junction box is on the side
Vertical super silent generator set
Water-cooled single cylinder diesel generator set
Hand-operated air-cooled diesel generator set
The invention relates to an air-cooled diesel engine flywheel assembly
Generator with strong cooling system
The utility model relates to a wire rope fixing assembly
The utility model relates to a dustproof silent generator set
Electric charging car
The utility model relates to a single cylinder water-cooled diesel generator set
The utility model relates to a diesel generator set
motor
Single bearing generator
Double-bearing generator
The utility model relates to an energy saving sewage treatment system
The utility model relates to a sewage treatment system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
The utility model relates to a fully enclosed dustproof silent water-cooled generator set
The utility model relates to a seawater desalination system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
නැත. පේටන්ට් වර්ගය
1 ජල සිසිලන තනි සිලින්ඩර් ඩීසල් එන්ජිමකින් ධාවනය වන තනි දරණ උත්පාදක කට්ටලයක්
2 මුහුදු ජලය බැහැර කිරීමේ හැකියාව ඇති අභ්‍යන්තර දහන උත්පාදක යන්ත්‍රයකි
3 අල්ට්රා නිහ silent ජල-සිසිල් උත්පාදක කට්ටලය
4 උණුසුම සහ තාපන ජල පද්ධතිය සමඟ අභ්යන්තර දහන උත්පාදක යන්ත්රය
5 හන්දිය පෙට්ටිය පැත්තේ ඇති නිහ silent අභ්‍යන්තර දහන උත්පාදක ය
6 සිරස් සුපිරි නිහ silent උත්පාදක කට්ටලය
7 ජල සිසිලන තනි සිලින්ඩර් ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය
8 අතින් ක්‍රියාත්මක වන වායු සිසිලන ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලය
9 නව නිපැයුම වායු සිසිලන ඩීසල් එන්ජින් පියාසර රෝද එකලස් කිරීමකට සම්බන්ධ වේ
10 ශක්තිමත් සිසිලන පද්ධතියක් සහිත ජනක යන්ත්රය
11 උපයෝගිතා ආකෘතිය කම්බි ලණු සවි කිරීමේ එකලස් කිරීමකට සම්බන්ධ වේ
12 උපයෝගිතා ආකෘතිය දූවිලි රහිත නිහ silent උත්පාදක කට්ටලයකට සම්බන්ධ වේ
13 විදුලි ආරෝපණ කාරය
14 උපයෝගිතා ආකෘතිය තනි සිලින්ඩරයක ජල සිසිලන ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලයකට සම්බන්ධ වේ
15 උපයෝගිතා ආකෘතිය ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලයකට සම්බන්ධ වේ
16 මෝටර්
17 තනි දරණ උත්පාදක යන්ත්රය
18 ද්විත්ව දරණ උත්පාදක යන්ත්රය
19 උපයෝගිතා ආකෘතිය බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ අපද්රව්ය පිරිපහදු පද්ධතියකට සම්බන්ධ වේ
20 උපයෝගිතා ආකෘතිය ජල සිසිලන අභ්‍යන්තර දහන උත්පාදක යන්ත්‍රයක අපද්‍රව්‍ය තාප ප්‍රතිසාධනය මත පදනම් වූ අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු පද්ධතියකට සම්බන්ධ වේ
21 උපයෝගිතා ආකෘතිය සම්පුර්ණයෙන්ම සංවෘත දූවිලි රහිත නිහ silent ජල-සිසිල් උත්පාදක කට්ටලයකට සම්බන්ධ වේ
22 උපයෝගිතා ආකෘතිය ජල සිසිලන අභ්‍යන්තර දහන උත්පාදක යන්ත්‍රයක අපද්‍රව්‍ය තාප ප්‍රතිසාධනය මත පදනම් වූ මුහුදු ජලය බැහැර කිරීමේ පද්ධතියකට සම්බන්ධ වේ

පේටන්ට් බලපත්‍රය සැලසුම් කරන්න

Air cooled diesel generator
A silent canopy for an air-cooled diesel generator set
Silent plug-in generator set
නැත. පේටන්ට් වර්ගය
1 වායු සිසිලන ඩීසල් උත්පාදක යන්ත්රය
2 වායු සිසිලන ඩීසල් උත්පාදක කට්ටලයක් සඳහා නිහ silent වියනක්
3 නිහ plug ප්ලග් ඉන් උත්පාදක කට්ටලය